Szybki kontakt: chrzan@penny-gondek.pl, komórka: +48 509 282 571, tel./fax: +48 71 398 32 10

Ogólne Warunki Gwarancji (OWG)

Ogólne Warunki Gwarancji (OWG)

 1. Penny Gondek Sp. z o.o. (zwany dalej Penny Gondek)udziela gwarancji na sprzedawane towary, gdzie przez towary rozumie się wszelkie maszyny, urządzenia, pojazdy, etc. znajdujące się w Penny Gondek na okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich uruchomienia (zgodnie z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym), chyba że termin ten uleganie opóźnieniu o ponad 10 dni z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wtedy termin rozpoczęcia gwarancji liczy się od daty dostarczenia/wydania towaru lub od daty gotowości do dostarczenia/wydania towaru (Protokół Dostawy lub CMR lub powiadomienie przesłane mailem Kupującemu) lub na maksimum 2000 motogodzin pracy, zależnie co nastąpi wcześniej, o ile warunki zakupu danego towaru sprecyzowane w umowie/ofercie/kontrakcie nie stanowią inaczej. Jeżeli producent wyrazi zgodę na inny termin gwarancji, to okres gwarancyjny ma się proporcjonalnie np. 18 miesięcy (osiemnaście) lub na maksimum 3000 motogodzin pracy zależnie co nastąpi wcześniej bądź np. 24 miesięcy (dwadzieścia cztery)- 4000 motogodzin pracy zależnie co nastąpi wcześniej.
 1. Penny Gondek udziela także gwarancji na wykonane naprawy na okres 3 (trzech) miesięcy od daty Protokołu przeglądu /naprawy, lub na maksimum 500 motogodzin pracy, zależnie co nastąpi wcześniej, o ile warunki zakupu danego towaru sprecyzowane w umowie/kontrakcie nie stanowią inaczej. Naprawa gwarancyjna nie wpływa na długość okresu gwarancji. Jakakolwiek część wymieniona w ramach gwarancji podlega zwrotowi do Penny Gondek Oleśnica. Gwarancja na wymienione w ramach gwarancji części wygasa z końcem gwarancji towaru.
 1. Penny Gondek sprzedaje używane towary z gwarancją i/lub bez gwarancji, warunki ewentualnej gwarancji dla danego towaru określa umowa/oferta/kontrakt.
 1. Miejscem wykonywania gwarancji jest baza Penny Gondek, Kupujący może zamówić odpłatny przejazd serwisu Penny Gondek i/lub transport towaru.
 1. Gwarancja nie obejmuje części ulegających normalnemu zużyciu, jak np. łożyska, pasy klinowe, przewody pneumatyczne, uszczelnienia, elementy zespołu pompującego, rolki, ogumienie, pompki itp. oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. filtry, bezpieczniki, baterie, smary, oleje, płyny eksploatacyjne itp.
 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych przez:
 • niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie towaru,
 • nieprzestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów i zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji tego typu towaru, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Instrukcji Obsługi,
 • wypadek, pożar, kradzież, włamanie, dewastację lub umyślne działania,
 • opady przemysłowe, osady chemiczne, kwaśne lub zasadowe deszcze, czynniki zewnętrzne i atmosferyczne, takie jak np. piasek, grad, sól, wichury,
 • nieprzestrzeganie kalendarza przeglądów okresowych oraz codziennej obsługi konserwacyjnej będącej w gestii operatora,
 • interwencję nieautoryzowanego serwisu,
 • stosowanie niewłaściwych olejów, smarów i innych płynów eksploatacyjnych,
 • użycie nieoryginalnych części zamiennych lub nieprawidłowe zastosowanie/montaż oryginalnych części zamiennych.

      7. Wymienione części stają się własnością PENNY GONDEK.

 1. Gwarancja nie obejmuje żadnych strat czy szkód Kupującego lub osób trzecich, będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się maszyną lub zmniejszeniem jej wydajności spowodowanych awarią/serwisem towaru. W żadnym wypadku Klientowi nie przysługują roszczenia o odszkodowanie za szkody, które nie są związane z samym przedmiotem dostawy, takie jak wstrzymanie produkcji, strata klienta, strata zamówień, strata zysku lub inne czysto finansowe straty. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z wynajęciem towaru zastępczego.
 1. Zastosowane w towarach silniki i ich komponenty objęte są bezpośrednio gwarancją producenta tychże podzespołów – TOS Svitavy, ELBH, Z-LASER, ISELI, FEIFER itp.

W przypadku towarów zamontowanych na pilarkach, stołach szlifierskich, filtrach, urządzeniach do pakowania,  zasilaczach itp., firma Penny Gondek nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości w pracy tych maszyn, a warunki gwarancji tych maszyn określa ich producent lub dostawca.

II.Obowiązki i odpowiedzialność Kupującego

 1. Pełna odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego z chwilą jego dostarczenia na wskazane miejsce (Protokół Dostawy lub CMR ) lub podjęcia z bazy Penny Gondek lub Producenta.
 2. Kupujący odpowiedzialny jest za:
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi towaru tj. operatora posiadającego uprawnienia do obsługi tego typu urządzeń i przeszkolonego przez Penny Gondek (co potwierdza Protokół Zdawczo-Odbiorczy ),
 • przestrzeganie przez personel ogólnie obowiązujących przepisów i zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji tego typu towarów, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Instrukcji Obsługi,
 • codzienną obsługę konserwacyjną towaru, będącą w gestii operatora,
 • niezwłoczne powiadamianie serwisu Penny Gondek (mailem) o stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy towaru lub jego awarii i na polecenie serwisu natychmiastowe zaprzestanie użytkowania towaru, pod rygorem utraty gwarancji,
 • stosowanie się podległego personelu do zaleceń serwisu Penny Gondek i ponoszenie konsekwencji finansowych działań niezgodnych z tymi zaleceniami
 • zlecenie Penny Gondek wykonania odpłatnie pierwszego gwarancyjnego przeglądu technicznego towaru w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od chwili przekazania, brak takiego przeglądu w w/w terminie skutkuje utratą gwarancji o ile warunki zakupu danego towaru sprecyzowane w umowie/ofercie/kontrakcie nie stanowią inaczej.
 • przestrzeganie kalendarza przeglądów okresowych (jeżeli mówi o tym umowa) oraz zlecanie Penny Gondek wykonywania odpłatnie tychże przeglądów w okresie gwarancji, nieprzestrzeganie terminarza przeglądów lub ich wykonanie przez nieautoryzowany serwis skutkuje utratą gwarancj
 • przesyłanie zleceń dotyczących podjęcia jakichkolwiek czynności serwisowych przez Penny Gondek w formie pisemnej (mailem)
 • zapewnienie na czas przeglądu i naprawy, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na swój koszt sprzętu pomocniczego np. dźwigu, wózka widłowego itp.
 1. Zmiana Właściciela towaru w okresie gwarancji wymaga niezwłocznego, pisemnego Penny Gondek o tym fakcie, w terminie 2 dni od zmiany, wraz z podaniem szczegółowych danych nowego Właściciela i ponownego wykonania odpłatnego szkolenia z zakresu użytkowania i konserwacji maszyny, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 1. Kupujący zobowiązany do pokrycia kosztów:
 • przeglądów okresowych towaru, tym kosztu przejazdu/podróży mechaników do miejsca pracy/stacjonowania towaru oraz ich zakwaterowania
 • związanych z weryfikacją uszkodzeń w przypadku stwierdzenia przyczyny nie podlegającej gwarancji
 • nieuzasadnionego wezwania serwisu
 • transportu towaru do oględzin i wykonania usługi serwisowej w miejscu i terminie uzgodnionym przez Penny Gondek na terenie Europy
 • dostarczenia towaru do warsztatu serwisowego w przypadku wystąpienia takiej konieczności
 • związanych z wystąpieniem okoliczności, które przy dochowaniu należytej staranności mógł przewidzieć, a które uniemożliwiają prawidłową realizację postanowień umowy

III. Obowiązki Penny Gondek

 1. Penny Gondek jest odpowiedzialny za wykonanie gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych, przy czym jednostką właściwą dla wydawania ostatecznych decyzji w sprawie napraw gwarancyjnych jest bezpośrednio producent towaru.
 2. Penny Gondek zobowiązany jest do:
 • zapewnienia profesjonalnej i fachowej obsługi serwisowej w okresie gwarancji i po upływie gwarancji na zlecenie Kupującego
 • usuwania usterek objętych gwarancją w możliwie najkrótszym czasie oraz zgodnie z technologią naprawczą określoną przez producenta
 • powiadomienia Kupującego o ewentualnym wystąpieniu okoliczności „siły wyższej” jako zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia lub innych nieprzewidzianych okoliczności losowych, w tym niezależnych od Penny Gondek i nie wynikających z winy Penny Gondek, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji

3. Penny Gondek zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy bądź realizowania innych zleceń serwisowych rozpoczętych bądź zgłoszonych wcześniej oraz w przypadku zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było wcześniej przewidzieć.

4. Penny Gondek ma prawo :

 • odmówić wykonania świadczeń gwarancyjnych i anulować częściowo lub całkowicie gwarancję, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej gwarancji i/lub nie wywiązywania się Kupującego z obowiązków. Stosowną adnotację w tej sprawie należy wpisać do książki maszyny, a w przypadku jej braku powiadomić Kupującego stosownym pismem, faxem lub mailem.
 • odmówić wykonania jakichkolwiek działań gwarancyjnych/serwisowych w przypadku występowania jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań finansowych ze strony Kupującego wobec Penny Gondek.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności stanowisk co do stanu technicznego towaru i/lub przyczyn usterki wiążącą dla obu stron staje się opinia producenta.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami OWG i warunkami umowy/oferty/kontraktu zawartej pomiędzy Penny Gondek i Kupującym wiążące są warunki tejże umowy/oferty/kontraktu.
 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWG wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Penny Gondek lub Kupującego, według wyboru Penny Gondek.

                                                                                                Penny Gondek Sp. z o.o.-  Oleśnica, czerwiec 2016